2014 m. liepos mėnesį pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (LRKM), Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ir Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM) dėl projekto „SALŲ ETNOARCHITEKTŪRINIO KAIMO DVIEJŲ SODYBŲ SUTVARKYMAS IR ATGAIVINIMAS“ (EEE-LT06-KM-01-K-01-099) įgyvendinimo. Projektas finansuojamas pagal 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo Lietuvai programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Projekto metu bus  sprendžiamos dvi pagrindinės problemos: medinių pastatų išsaugojimas unikaliame Salų etnoarchitektūriniame kaime ir  menkas Lietuvos visuomenės supratimas apie medinio kultūros paveldo išsaugojimo svarbą ir galimybes jį išsaugoti bei nykstančios tokio paveldo išsaugojimui reikalingų amatų tradicijos.

Restauruotuose pastatuose bus plėtojamas LLBM regioninis padalinys pagal ekomuziejaus modelį, įtraukiant vietos bendruomenę, skatinant jos gerovę, darnią plėtrą ir stiprinant tapatybę. Išskirtinis Salų kaimo bruožas – daugiafunkcinė ūkinė veikla, todėl restauravus muziejaus sodybas, jose būtų autentiškai atkurta ir interpretuojama tradicinė buitis ir pristatoma daugiafunkcinė ūkinė veikla: žemės ūkis, žvejyba, miško darbai (eigulių darbas, miško tvarkymas, sielių plukdymas, deguto gamyba, smalos varymas, anglies deginimas), vaistažolių rinkimas, uogavimas.

Salų kaime įkurtas ekomuziejus bus pirmasis tokio tipo muziejus Lietuvoje. Projektas darys teigiamą poveikį turizmo skatinimui – pritrauks daugiau lankytojų ir ilgesniam laikui, kursis vietiniai verslai. Tuo pačiu visuomenė geriau susipažins su Lietuvos etnografinės architektūros paveldo verte, bus labiau linkusi ir praktiškai pasirengusi jį saugoti.

Projekto įgyvendinimo vieta: Salų kaimas, Linkmenų seniūnija, Ignalinos rajonas

Projekto pradžia: 2014.07.01

Projekto trukmė: 22 mėn.

Projekto partneris: Buskerud pastatų restauravimo centras (Buskerud bygningsvernsenter),

Norvegija, www.buskerudbygningsvern.no

Bendra projekto vertė: 1941968,32 litų/ 562432,90 EUR.

Numatytos projekto veiklos:

  • Kultūros paveldo statinių tvarkybos darbai, vidaus ir lauko inžinerinių tinklų įrengimas (6 pastatai). Projekto metu numatoma restauruoti 6 statinius. Didesnėje sodyboje, kurią sudaro 5 pastatai – pirkia, svirnas su tvartu, tvartas, klojimas ir pirtis – bus maksimaliai išsaugoma autentiška architektūra ir interjeras. Čia bus formuojama „gyvoji“ ekspozicija, pristatanti šių pastatų architektūros ypatybes, originalią paskirtį bei su jais susijusį nematerialųjį paveldą: papročius, amatus, folklorą ir pan. Be to, visi pastatai bus pritaikyti papildomoms funkcijoms: pirkia ir svirnas –lankytojų apgyvendinimui, buvęs tvarto pastatas – renginiams (parodoms, bendruomenės susitikimams), klojimas – medžio dirbtuvėms, pirtis – edukaciniams užsiėmimams. Mažesniosios Salų ekomuziejaus sodybos pirkia bus restauruojama, vadovaujantis geriausiais senų pastatų restauravimo ir pritaikymo pavyzdžiais ir gerąja Norvegijos restauratorių patirtimi. Projektui pasibaigus, ši sodyba bus naudojama kaip medinio paveldo restauravimo „laboratorija“.
  • Tradicinių amatų meistrų mokymai. Tradicinių medinių pastatų statyba, priežiūra ir restauravimas, dailidės ir staliaus darbai, metodiškas medinių pastatų perkėlimas į kitą vietą (numatoma perkelti vieną iš LLBM pastatų į kitą vietą – formuojamą dvaro sodybos ekspoziciją). Viena iš mokymų dienų bus skirta praktinėms užduotims, susijusioms su in situ saugomais mediniais pastatais – jų tvarkyba bei pastatų savininkų konsultavimu ir mokymu. Tuo tikslu numatoma išvyka į Salų kaimą, kuriame meistrai dalyvaus mokymuose visuomenei. Svarbus mokymų aspektas – Lietuvos ir Norvegijos tradicinių amatų meistrų bendras mokymasis ir darbas, tokiu būdu skatinant apsikeitimą patirtimi. Tuo tikslu mokymuose dalyvaus 10 meistrų iš Norvegijos.
  • Visuomenės mokymai kultūros paveldo išsaugojimo temomis. Lektoriai, remdamiesi restauruojamų Salų kaimo pastatų pavyzdžiais, suteiks klausytojams teorinių žinių apie regionui būdingą tradicinį kraštovaizdį ir tradicinę architektūrą, jos išsaugojimo reikalingumą, vertę bei priemones; pasidalins įžvalgomis kaip atnaujintas paveldas keičia aplinką, kuria pridėtinę vertę ir skatina darbo vietų kūrimą; supažindins su Norvegijos gerąja patirtimi. Praktinius užsiėmimus ves ir individualias konsultacijas suteiks I tipo mokymų dalyviai – tradicinių amatų meistrai ir jų mokytojai iš Lietuvos ir Norvegijos.

Projekto viešinimo veiklos:

  • Apie projekto veiklas ir kitą, su projekto įgyvendinimu susijusią informaciją, pateikiame
  • muziejaus svetainėje www.llbm.lt, medžiagą joje atnaujindami ne rečiau kaip kartą ketvirtyje
  • Numatyti du projekto viešinimo renginiai, mažiausiai du pranešimai spaudai
  • Bus išleista ir platinama projektą pristatanti informacinė skrajutė
  • Apie atliekamų tvarkybos darbų pradžią informuos Salų kaimo sodybose įrengtas
  • informacinis stendas, baigus tvarkybos darbus- atminimo lenta.

Projekto darbo grupė:

Projekto vadovas – Violeta Reipaitė, LLBM direktorė

Projekto finansininkas – Elvyra Arbačiauskienė, LLBM vyriausioji buhalterė

Projekto mokymų ir viešinimo veiklų koordinatorius – Emilija Dabregaitė, LLBM kultūros projektų vadovė

Projekto viešųjų pirkimų specialistas – Erika Zakarauskaitė, LLBM viešųjų pirkimų specialistė

Daugiau apie finansinį mechanizmą ir programą: www.norwaygrants.lt; www.eeagrants.lt; www.eeagrants.com

eea_grants_logos_v_en_jpg1_jpg