LIETUVOS ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Lietuvos etnografijos muziejaus (toliau – Muziejaus) Lankytojų aptarnavimo ir apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.ĮV-716 „Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos etnografijos muziejaus nuostatais, ir Muziejaus direktoriaus įsakymais.

2. Taisyklės reglamentuoja lankytojų aptarnavimo, paslaugų teikimo, elgesio muziejaus teritorijoje ir ekspozicijose tvarką. Taisyklės taikomos muziejaus darbuotojams, komercinę veiklą muziejaus teritorijoje vykdantiems asmenims ir muziejaus lankytojams.

II. SĄVOKOS

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Muziejaus teritorija – uždara teritorija su lankytojų sutikimo zona, etnografinių regionų pastatais-eksponatais, mišku ir kita teritorijoje esančia infrastruktūra.

3.2. Ekspozicijos  – Muziejaus teritorijoje esančios etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos, Miestelio – ekspozicijos, Tremties ir rezistencijos bei Aristavėlės dvaro ekspozicijos. Taip pat Muziejaus ekspozicijos yra  Salų k. Ignalinos r. ir Šuminų k. Utenos r. Ekspozicijoms priskiriamos ir Muziejuje organizuojamos laikinosios parodos.

3.3. Muziejaus teikiamos paslaugos – Muziejaus lankymo, ekskursijų vadovo, edukacinio užsiėmimo, jodinėjimo ir pasivažinėjimo arkliais, filmavimo ir fotografavimo, patalpų nuomos ir kitos paslaugos.

3.4. Lankytojas – fizinis asmuo, besilankantis Muziejaus teritorijoje ir ekspozicijose, renginio dalyvis ar lankytojas, Muziejaus partneris ar bendrų renginių organizatorius, Muziejaus nuomojamų patalpų ir/ar teritorijos lankytojas.

3.5. Bilietas – dokumentas, įskaitant ir elektroninį bilietą, kuriuo patvirtinamas vartotojo ir paslaugos teikėjo sutarties sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugą.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos etnografijos muziejaus nuostatuose bei kituose teisės aktuose.

III. BILIETŲ ĮSIGIJIMAS IR LANKYTOJŲ APSKAITA

5. Muziejaus lankymo ir Muziejaus teikiamų paslaugų kainos, suderintos su Muziejaus taryba, tvirtinamos kasmet atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu. Kainos skelbiamos Muziejaus internetinėje svetainėje www.llbm.lt.

6. Į Muziejaus teritoriją lankytojai įleidžiami tik įsigiję muziejaus bilietus arba metinius abonementus. Abonementai negalioja švenčių ir renginių metu.

7. Muziejaus lankymo bilietas įsigyjamas vienkartiniam apsilankymui muziejuje konkrečiai datai (išskyrus abonementus). Įsigyti bilietai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai paslaugos lankytojams negali būti suteiktos dėl Muziejaus veiklos ypatumų, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar kitų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

8. Nemokamą bilietą į Muziejų paskutinį mėnesio sekmadienį galima įsigyti bilietų kasoje lankymosi dieną.

9. Lankytojas privalo saugoti bilietą viso lankymosi Muziejuje metu ir paprašytas privalo jį pateikti atsakingam Muziejaus darbuotojui.

10. Muziejaus lankymo bilietų įsigijimo būdai:

10.1. Muziejaus bilietų kasoje;

10.2. laikinoje bilietų kasoje Muziejaus renginių metu;

10.3. Muziejaus svetainėje www.llbm.lt įsigyjant elektroninį bilietą;

10.4. savitarnos aparate, kai nedirba bilietų kasa ir muziejus lankomas kaip parkas;

10.5. laive, atplukdančiame lankytojus į Muziejų.

11. Už bilietus ir kitas paslaugas atsiskaitoma apmokant grynaisiais pinigais, banko kortele, bankiniu pavedimu arba naudojantis internetine bankininkyste elektroninių bilietų pardavimo sistemoje.

12. Muziejus, esant poreikiui, pasilieka teisę naudotis kitų bilietų platinimo įmonių paslaugomis pagal sudarytą sutartį.

13. Į Muziejų įleidžiama:

13.1. turistų grupės, kurias atveža turizmo įmonės ir agentūros, sudarę sutartis su Muziejumi ir pateikę suderinto pavyzdžio paslaugos patvirtinimo dokumentus (angliškai voucher);

13.2. lankytojų grupės, pateikę įmonės, įstaigos ar mokyklos vadovo pasirašytą garantinį raštą.

14. Paslaugos patvirtinimo dokumente ir/arba garantiniame rašte turi būti nurodytas lankytojų skaičius ir kitos Muziejaus teikiamos paslaugos. Pagal paslaugos patvirtinimo dokumentu ir/arba garantinio rašto duomenis išrašoma sąskaita faktūra ir pateikiama paslaugos gavėjui apmokėti.

15. Muziejaus lankytojams laikinų parodų lankymas yra nemokamas.

16. Už lankytojų registravimą pagal Muziejaus lankytojų apskaitos dokumentus atsako Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus darbuotojas – buhalteris, jam nesant, kitas jį pavaduojantis skyriaus darbuotojas.

17. Muziejaus lankytojų apskaitos  dokumentai:

17.1. NSOFT bilietų pardavimo ir kontrolės sistemos ataskaitos;

17.2. Bilietų panaudojimo ataskaitos, Lankytojų apskaitos ataskaitos (1 ir 2 priedai);

17.3. Išrašytos sąskaitos faktūros;

17.4. Kitų  įstaigų ar organizacijų pažymos ir/arba ataskaitos apie dalyvių skaičių Muziejuje vykusiuose renginiuose pagal bendradarbiavimo arba kitas sutartis.

IV. NUOLAIDOS IR LENGVATOS  

18. Įėjimo bilietų kainos asmenims, kuriems taikomos 50 procentų nuolaidos ir lengvatos:

18.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;

18.2. Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

18.3. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis;

18.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;

18.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);

18.6. nuo 1939‒1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;

18.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11‒13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

18.8. pasipriešinimo 1940‒1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams;

18.9. socialiai remtiniems asmenims – (pateikus patvirtintą įstaigos vadovo sąrašą).

19. Nemokamai Muziejų lanko:

19.1. ikimokyklinio amžiaus vaikai;

19.2. našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai;

19.3. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

19.4. asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;

19.5. visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;

19.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; Lietuvos nacionalinio komiteto (ICOMOS) nariai, Jungtinių Tautų švietimo ir kultūros organizacijos (UNESCO) nariai;

19.7. visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;

19.8. Muziejaus kūrėjai – emeritai ir jų šeimos nariai;

19.9. vienas suaugusiųjų grupės (ne mažiau 10 ir ne daugiau 20 asmenų) asmuo. Moksleivių grupės (ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau 11 moksleivių) vadovas;

19.10. autobuso vairuotojas, atvežęs lankytojų grupę;

19.11. Šeimos kortelės turėtojai. Nuolaida netaikoma Muziejaus renginių metu.

20. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida ar lankytis nemokamai, privalo pateikti kasos darbuotojui galiojantį, teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą (išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus ir visus lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį). Nepateikus dokumento, nuolaida netaikoma.

21. Muziejus pasilieka teisę keisti įėjimo bilietų kainą renginių ir švenčių metu. Tuomet bilietų kaina nustatoma atskiru direktoriaus įsakymu.

V. MUZIEJAUS DARBO LAIKAS

22. Muziejaus darbo laikas pateiktas lentelėje:

Lietuvos etnografijos muziejaus darbo laikas
Mėnuo Diena Valanda
Kai interjerų ekspozicijos atidarytos, muziejus lankomas:
Gegužės–rugsėjo mėn. I–VII 10–18 val.
Spalio 1–15 dienomis

(atidaryta dalis ekspozicijos)

I–VII

 

10–17 val.
Kai interjerų ekspozicijos uždarytos, muziejus lankomas kaip parkas:
Balandžio mėn. I–VII 10–17 val.
Gegužės–rugsėjo mėn. I–VII 18–20 val.
Nuo spalio 16 d. iki kovo 31 d. I–VII 10–16 val.
 Valstybinių švenčių dienų išvakarėse muziejus dirba viena valanda trumpiau.

23. Spalio 1–15 d., kai atidaryta dalis Muziejaus interjerų ekspozicijos, lankymo bilieto kaina lieka pilna.

24. Likus 1 valandai iki Muziejaus ekspozicijų uždarymo, parduodami lankymo bilietai kaip į parką.

25. Lankytojai privalo savarankiškai įvertinti atvykimo į Muziejų laiką ir atstumą iki ekspozicijų, kad galėtų aplankyti pasirinktas interjerų ekspozicijas iki jų uždarymo.

26. Specialūs renginiai ar šventės gali vykti Muziejaus darbo ir Muziejaus ne darbo laiku. Apie tai lankytojai informuojami internetinėje svetainėje, pranešimuose, plakatuose ar kitose informacinėse platformose.

VI. LANKYMOSI SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

27. Muziejaus teritorijoje ir interjerų ekspozicijose lankytojai privalo laikytis drausmės, elgtis saugiai, nekelti grėsmės sau ir kitiems lankytojams, jų turtui bei aplinkai.

28. Tėvai ir moksleivius lydintys pedagogai privalo prižiūrėti vaikus lankymosi Muziejuje metu, nepalikti jų be priežiūros.

29. Lankytojas privalo:

29.1. laikytis įspėjamųjų ženklų arba kitų su lankymusi Muziejaus teritorijoje susijusių nuorodų, priešgaisrinės saugos signalų, taip pat ir Muziejaus darbuotojų žodinių instrukcijų apie Muziejaus teritoriją, buvimą joje, įrenginius ir naudojimąsi jais;

29.2.  pats asmeniškai rūpintis savo ir lydimų asmenų sveikatos bei turto saugumu;

29.3. nutraukti lankymąsi Muziejaus teritorijoje, jeigu kyla ar gali kilti grėsmė lankytojo ir/arba jo lydimų asmenų sveikatai ar gyvybei ir/arba jo turtui;

29.4. nedelsdamas informuoti atsakingą Muziejaus darbuotoją apie veiksmus ir/arba įvykius, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojo arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui, bei apie aplinkybes, dėl kurių lankytojas negali lankytis Muziejaus teritorijoje ir/arba naudotis joje esančiais įrenginiais nustatyta tvarka.

30. Į Muziejų neįleidžiami lankytojai, apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų. Kasininkas, įtardamas, jog lankytojas yra apsvaigęs, turi teisę neparduoti bilieto, o apsaugos darbuotojas – neįleisti tokio lankytojo į Muziejaus teritoriją.

31. Lankytojams draudžiama:

31.1. liesti Muziejaus eksponatus bei jų vitrinas, elektros ir kitus skydelius;

31.2. apeiti apsauginius užtvarus, eiti į  tarnybines patalpas arba kitas, lankytojams neskirtas, erdves;

31.3. gadinti, naikinti arba savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, kitus ženklus;

31.4. įsinešti alkoholinius gėrimus bei psichotropines medžiagas ir/arba juos vartoti Muziejaus teritorijoje;

31.5. rūkyti Muziejaus teritorijoje, išskyrus vietas, pažymėtas specialiais ženklais;

31.6. šiukšlinti arba kitaip teršti gamtą;

31.7. laužyti, gadinti, žaloti arba kitaip naikinti Muziejaus teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat kitų lankytojų turtą;

31.8. įsinešti ginklus, aštrius arba pavojingus daiktus, kitas savigynos priemones, kurie galėtų kelti grėsmę lankytojų, muziejaus darbuotojų, savanorių sveikatai ir/ arba eksponatams ir inventoriui;

31.9. pažeidinėti sveikatos saugos reikalavimų nuostatas, lankymosi sąlygas, viešąją tvarką, kurti nesaugią aplinką kitiems Muziejaus lankytojams, darbuotojams ir savanoriams.

32. Į Muziejaus teritoriją įleidžiami lankytojai su augintiniais. Tokie lankytojai privalo laikytis visų su gyvūno priežiūra susijusių reikalavimų ir Gyvūnų laikymo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo.

33. Muziejus yra viešam lankymui skirtas kultūros objektas, todėl būtina laikytis visų lankymui skirtų reikalavimų, kelio ženklų, eismo taisyklių. Muziejaus teritorijoje visų transporto priemonių leidžiamas judėjimo greitis 20 km/val.

34. Muziejaus lankytojų sutikimo zona, ūkiniai vartai ir Muziejaus teritorija yra pastoviai stebimi vaizdo kameromis.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Lankytojas, įsigydamas Muziejaus bilietą, sutinka su Lietuvos liaudies buities muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir apskaitos taisyklėmis.

36. Muziejus neatsako už patirtą žalą lankytojui arba tretiesiems asmenims, jeigu lankytojas nesilaikė Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ar šių Taisyklių reikalavimų.

37. Muziejus turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka reikalauti atlyginti žalą, kilusią dėl Taisyklių nuostatų nesilaikymo.

38. Muziejaus darbuotojai turi teisę paprašyti lankytojų palikti Muziejaus teritoriją, jeigu jie nesilaiko Taisyklių reikalavimų. Tokias atvejais pinigai už bilietą negrąžinami.

39. Lankytojui oficialiai pateikus skundą raštu, Lietuvos etnografijos muziejus įsipareigoja pateikti atsakymą per 20 darbo dienų.

40. Visi tarp Lietuvos etnografijos muziejaus ir lankytojo kilę ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, abi šalys turi teisę kreiptis į atitinkamos srities valstybines institucijas.

41. Lietuvos etnografijos muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir apskaitos taisyklės tvirtinamos, keičiamos, papildomos ir naikinamos Muziejaus direktoriaus įsakymu.