Įgyvendinus projektą bus suformuota autentiška ekspozicija, pristatanti šių pastatų architektūrines ypatybes ir nematerialųjį paveldą (papročiais, amatais, folkloru). Siekiant užtikrinti muziejaus prieinamumą visuomenei pastatai bus pritaikyti ir kitoms funkcijoms: pirkia ir svirnas – lankytojų apgyvendinimui, buvęs tvarto pastatas – renginiams (parodoms, bendruomenės susitikimams), klojimas – medžio dirbtuvėms, pirtis – edukaciniams užsiėmimams.

Planuojama visus rangos darbus užbaigti iki 2016 metų rudens – tuomet projektą vainikuos uždarymo šventė, kurios metu plačioji visuomenė bus raginama susipažinti su kuriamo ekomuziejaus koncepcija.