Pateikėjas J. J., gimęs 1896 metais Kudinų kaime, Radviliškio rajone (ekspedicijos 1991-1995 metais) pasakojo, kaip jo gimtasis kaimas prieš Pirmąjį pasaulinį karą ruošėsi Adventui. „Lapkričio, gruodžio mėnesiais kaimas giedodavo rožančių[1]. Po lapkričio pirmos dienos kaime kas šeštadienį ir sekmadienį iki pat Kalėdų pas tą patį žmogų – rožančius. Gryčioje gieda giesmininkai. Ant stalo pastato kryželį (tik per pagrabą[2] dega žvakė). Giesmininkai giedodavo iš maldaknygių. Jiems tuščias stalas. Giedodavo rožančiaus pirmą dalį. Penkias dalis rožančiaus išgieda, dar litaniją. Prieš rožančių karunką[3] pagieda. Visas kaimas susirenka: ir jauni, ir seni. Baigus giedoti, į gryčią atnešdavo kitą stalą ir ant stalų užtiesdavo staltieses. Prieš giedojimą kaimynai atsinešdavo pipiernikų[4], bulkos[5], sūrio, sviesto, dešros, kumpio, mėsos. Rožančiui padarydavo miežinio alaus. Vyrai atsinešdavo po sotkikę (ketvirtį litro) degtinės ir mažom čierkikėm[6] gerdavo, ne didesnėm kaip 20 g. (Degtinės išgerdavo tik vaišių pradžioje, paskui alaus). Atsineštus valgius ir degtinę pasidėdavo virtuvėje ant stalo. Pagiedojus ir užtiesus staltieses, valgius sudėdavo gryčioje ant stalų. Lapkričio mėnesį, iki Advento, pirmiausia jaunimas pavalgydavo ir išeidavo į seklyčią šokti. Po to valgydavo seniai. Kol jaunimas šokdavo, seniai šnekėdavo apie ūkį, reikalus, įvykusius nuotykius. Seniai gryčioje rūkė, todėl duris praverdavo, kad dūmai išeitų.

Per Adventą, gruodžio mėnesį, giedodavo Advento giesmes, žiedelį dalino. Į mūsų kaimo rožančių ateidavo net iš kitų kaimų. Iki 1914 metų kaimas buvo vieningas. Po 1914 m. karo pradėjo biedniau[7] gyventi, vokiečiai atėmė girnas. Daug kaimynų negrįžo po karo. Po 1914 metų karo mažiau rinkosi pagiedoti, dažniausiai tik per Adventą, kai jaunimas šokti negalėjo“.

Per Adventą ne visas dienas pasninkavo. „Sekmadienį, antradienį ir ketvirtadienį duodavo mėsos, riebalų. Trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį – tik su pienu valgė. Stipresni ūkininkai nusipirkdavo pusbačkikę silkių, tad kainuodavo pigiau“.

 

Parengė Janina Samulionytė

 

[1] Rožinis

[2] Laidotuvės

[3] Tokia giesmė

[4] Sausainiai

[5] Bandelė

[6] Taurelė

[7] Vargingiau